Overheidsinstanties kunnen een dwangsom krijgen als zij niet tijdig beslissen

Vanaf 1 oktober 2009 treedt de nieuwe wet 'Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen'  in werking. Wanneer bijvoorbeeld het CIZ niet binnen de wettelijke termijn van zes weken een besluit heeft genomen over uw aanvraag, kunt u het CIZ in gebreke stellen. Als dan niet binnen een termijn van twee weken een indicatie is afgegeven, is het CIZ een dwangsom verschuldigd voor elke dag dat de beslissing uitblijft (dus in totaal vanaf acht weken).

Welke voordelen heeft de wet voor u?

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zónder dat er een beslissing is genomen over uw aanvraag? Dan mag u de overheid officieel ‘in gebreke’ stellen via een formulier. De overheidsinstantie heeft dan wederom twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat dan nóg niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:

1. De dwangsom begint automatisch te lopen
Als u de overheid in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nóg geen beslissing genomen, dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn over-schreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal €1.260,-

2. U kunt direct beroep instellen
Als u de overheid in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing genomen, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen. 

Hoe is de situatie nu, in januari 2010?

Het CIZ heeft de afgelopen maanden onverwacht veel bezwaarschriften ontvangen, waardoor deze niet allemaal binnen de wettelijke termijn afgehandeld kunnen worden. Het CIZ en het ministerie van VWS hebben daarom een afspraak gemaakt.

De plotselinge toename van het aantal bezwaarschriften hangt nauw samen met de Pakketmaatregelen 2009. Vanaf 1 januari 2009 zijn de mogelijkheden beperkt om vanuit de AWBZ begeleiding te vergoeden. Iedereen die in 2009 voor deze begeleiding in aanmerking kwam (ca. 240.000 personen), heeft een nieuwe indicatie gekregen van het CIZ. Vooral deze groepen cliënten hebben bezwaar aangetekend, tegen het verminderen of stoppen van de aanspraak op (ondersteunende en activerende) begeleiding. Ruim 5000 bezwaarschriften kunnen daardoor niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld worden. Op nieuwe bezwaar-schriften volgt wel binnen de termijn een uitspraak.

Het CIZ heeft maatregelen genomen om de achterstand in te lopen. Toch zal het nog een aantal maanden duren voor alle bezwaarschriften zijn afgehandeld. Om die reden hebben het ministerie van VWS en het CIZ een afspraak gemaakt. Mensen die hun recht op begeleiding in 2010 verliezen, mogen de begeleiding houden die ze in 2009 hadden, totdat zij een uitspraak op het bezwaarschrift ontvangen. Deze afspraak geldt alleen als het bezwaarschrift niet binnen de wettelijke termijn zal worden afgehandeld. Mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend, ontvangen een brief van het CIZ waarin de situatie wordt toegelicht.

 

 

   

        Aanvraagformulier Dwangsom bij niet tijdig
        beslissen. 

        Lees meer op de site van
        Het Ministerie van Binnelandse Zaken

Terug naar vorige pagina